Điều khoản sử dụng

ĐIỀU 1. NGUYÊN TẮC CHUNG
- Trước khi đăng ký tài khoản để sử dụng dịch vụ trên Ứng dụng Toonder Comics (“Dịch vụ”), bạn xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các quy định trong Thỏa Thuận Cung Cấp Và Sử Dụng Dịch Vụ Ứng dụ Toonder Comics này (sau đây gọi tắt là “Thỏa thuận”) thông qua việc hoàn thành việc đăng ký tài khoản Ứng dụng Toonder Comics. Bạn chấp nhận không có bất kỳ giới hạn nào về và/hoặc liên quan tới tất cả các điều khoản và điều kiện dưới đây, kể từ thời điểm bạn sử dụng Dịch vụ lần đầu tiên.

- Khi xem xét việc sử dụng Dịch vụ cung cấp bởi Công ty VTC Công Nghệ và Nội dung số - Tổng Công ty Truyền thông Đa Phương tiện (sau đây gọi tắt là “chúng tôi” hoặc “TOONDER COMICS”), bạn cam kết rằng bạn có đủ tuổi theo luật định để xác lập thỏa thuận có tính ràng buộc, và không phải là người bị ngăn cấm tiếp nhận Dịch vụ theo pháp luật Việt Nam, hoặc bạn đã có sự chấp thuận trước của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn để sử dụng Dịch vụ theo quy định và phù hợp với Thỏa thuận này.

- Đồng thời, khi đăng ký tài khoản và sử dụng Dịch vụ, bạn cũng cam kết và chấp nhận rằng:

• Nếu bạn muốn định danh tài khoản, bạn sẽ cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về họ tên; ngày, tháng, năm sinh; số chứng minh nhân dân/hộ chiếu/căn cước công dân (“Giấy tờ tùy thân”), ngày cấp, nơi cấp của Giấy tờ tùy thân, số điện thoại, địa chỉ email và chịu trách nhiệm về các thông tin mà bạn cung cấp khi thực hiện việc đăng ký cũng như sửa đổi, bổ sung các thông tin này; • Tất cả các giao tiếp, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình chụp, hình họa, video, thư hoặc các tài liệu khác (sau đây gọi chung là "Thông tin"), cho dù được đăng công khai hoặc được truyền đưa riêng, trước tiên thuộc về trách nhiệm của người tạo ra Thông tin đó. Chúng tôi có hệ thống kiểm duyệt nội dung Thông tin được chia sẻ cũng như có cơ chể phát hiện và xử lý vi phạm đối với những Thông tin do những người sử dụng khác nhau cung cấp trên Ứng dụng Toonder Comics theo quy định của pháp luật Việt Nam; • Bạn có thể chia sẻ Thông tin hợp lệ và hợp pháp dưới các định dạng chúng tôi mặc định tại các khu vực cho phép. Là người sử dụng, bạn cần có trách nhiệm với các giao tiếp của riêng bạn và phải tự chịu trách nhiệm với kết quả của việc chia sẻ. Chúng tôi không đại diện, xác nhận hay cam đoan tính trung thực, chính xác của các Thông tin được chia sẻ.

- Đối với Thông tin được bảo vệ theo quyền sở hữu trí tuệ như ảnh và video (“Thông tin SHTT”), bạn cấp riêng cho chúng tôi quyền sau: bạn cấp cho chúng tôi một giấy phép toàn cầu, không độc quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép lại và miễn phí để sử dụng mọi Thông tin SHTT mà bạn đăng lên (“Giấy phép SHTT”). Giấy phép SHTT này hết hiệu lực khi bạn xóa Thông tin SHTT hoặc tài khoản, trừ khi Thông tin của bạn đã được chính bạn chia sẻ với người khác và những người này chưa xóa Thông tin đó trên Ứng dụng Toonder Comics.

- Khi chia sẻ Thông tin lên Ứng dụng Toonder Comics, bạn đồng ý cấp cho chúng tôi quyền sử dụng và chia sẻ Thông tin đó lên các nền tảng khác của hệ sinh thái Toonder Comics thuộc quyền quản lý của chúng tôi hoặc các phương tiện thông tin đại chúng.

ĐIỀU 2. QUY ĐỊNH VỀ ĐẶT TÊN TÀI KHOẢN
- Không được đặt tên tài khoản, nhân vật theo tên của danh nhân, tên của các vị lãnh đạo, tên của trùm khủng bố, phát xít, tội phạm, và tên của những cá nhân, tổ chức chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

- Không được đặt tên tài khoản, nhân vật trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép.

- Không được đặt tên tài khoản, nhân vật trùng hoặc gây nhầm lẫn để giả mạo các cá nhân, tổ chức khác nhằm mục đích đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân khác.

- Không được đặt tên tài khoản, nhân vật vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ.

- Không được đặt tên có chứa các từ/cụm từ gây nhầm lẫn với các nền tảng trong hệ sinh thái của Toonder Comics thuộc quyền quản lý của Toonder Comics khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Toonder Comics.
- Tài khoản vi phạm quy định về đặt tên sẽ bị khoá và/hoặc xóa vĩnh viễn mà không cần thông báo.